Notícies

Mesures socials i econòmiques de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt

31-03-2020

L'Ajuntament pren mesures socials i econòmiques per pal·liar l'efecte del Coronavirus en la població

 

Mesures econòmiques

L’Ajuntament ha creat un fons de contingència, amb el superàvit de l'Ajuntament, per tal de donar resposta a les necessitats que puguin esdevenir-se d'aquesta crisi sanitària i assumir menors ingressos en relació a les mesures preses. Aquest fons està dotat de 200.000 euros, quedant oberta la possibilitat de ampliar-lo si fos necessari.

A més, ha demanat a la Diputació de Barcelona, òrgan a qui tenim cedida la gestió dels tributs, l’ajornament de tres mesos dels impostos. L’ajuntament creu convenient: ampliar el termini de pagament voluntari de tots els impostos fins que hagi passat la situació de pandèmia i es doni temps a restablir l’activitat; subvencionar l’IBI de les empreses que acreditin que han hagut de paralitzar al 100% la seva activitat en la mateixa proporció que duri el tancament de l’activitat o l’impossibilitat de realització de la mateixa i el mes posterior; subvencionar l’IBI dels propietaris de finques arrendades que acreditin que han fet una moratòria en el cobrament de les rendes en el mateix percentatge que la pròpia moratòria mentre duri l’estat d’alarma i el mes posterior; i paralització dels processos en executiva durant l’estat d’alarma.

Altres mesures econòmiques acordades:

- Suspensió del cobrament de la taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol Municipal durant el tancament obligatori dels centres educatius. A més, l’Organisme de Gestió Tributària prorrogarà el càrrec de la quota del mes de març (pels dies en què s’ha efectuat el servei, fins el 12 de març). Aquest rebut es liquidarà el dia 1 de maig.

- Ajornament de la taxa de l’Escola de Música fins que ens trobem en una situació de normalitat, així com refer la taxa del mes de març a raó dels dies de classes impartides.

Suspensió dels preus públics per la utilització dels serveis de les instal·lacions esportives municipals (Pavelló d’Esports i activitats esportives que es realitzen als Centres Cívics) durant el tancament obligatori dels centres esportius i fins a la restitució del servei. A més, l’Organisme de Gestió Tributària prorrogarà el càrrec de la quota del mes de març (pel dies en què s’ha efectuat el servei, fins al 12 de març). Aquest rebut es liquidarà el dia 1 de maig.

- Reclamar a les companyies de serveis d’aigua, electricitat i gas, que no es realitzin talls de subministraments mentre duri l’estat d’alarma.

- Creació d’una línia de subvenció de fins al 100% del pagament del preu del lloguer dels Habitatges de Protecció Oficial propietat de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO), durant el període d’estat d’alarma i el mes posterior, per aquells arrendataris que acreditin una pèrdua substancial dels seus ingressos.

- Rebaixa del nombre d’usos mínims de les deixalleries per acollir-se a la bonificació de la taxa d’escombraries, de 10 a 7 cops anuals.

- Suspensió de la taxa que s’aplica a les terrasses dels bars i a les parades del Mercat Setmanal. Pel que fa a les terrasses i als remolcs-xurreries, la taxa es paga per avançada a l’hora de donar l’autorització, per aquest motiu quedarà suspès el termini de l’autorització i es reiniciarà quan finalitzi el període d’alarma. Pel que fa al Mercat Setmanal, s’ha suspès la liquidació del segon trimestre i no es liquidarà la part proporcional fins que no finalitzi el període d’alarma.

- Suspensió del contracte d’ocupació de la via pública. Es compensarà el pagament, que va fer-se per avançat a principis d’any, en la mateixa proporció que el temps de tancament de l’activitat i el més posterior, en el pagament de la taxa de l’any 2021.

- Modificació dels convenis amb les entitats esportives per la concessió dels bars del Pavelló i del Camp de futbol. El cànon d’aquest conveni no es cobrarà mentre duri el tancament de l’espai esportiu i l’activitat de bar no es pugui restablir.

- Ajornament del pagament del preu del lloguer dels locals del Mercat Municipal de Ca l’Artigues propietat de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO), sempre i quan el tancament de l’activitat comercial vingui donat per la declaració de l’estat d’alarma. Aquests arrendaments quedaran ajornats fins que s’aixequi l’estat d’alarma.

- Estudiar la suspensió o modificació dels contractes amb empreses i entitats que presten serveis a l’Ajuntament proposant a les empreses adjudicatàries la possibilitat de la compensació del servei.

- Creació d’un servei d’atenció a petites i mitjanes empreses del municipi per tal de poder informar-les de tots els ajuts i subvencions a les que poden acollir-se, per tal de donar suport a aquest col·lectiu.

- Creació d’una línia d’ajuts a les entitats municipals vinculades a la cura de colònies de gats que ja feien aquesta tasca abans de la declaració de l’estat d’alarma, per tal de donar suport en la compra de pinso per a la cura d’aquestes colònies. 

+ més informacióAltres mesures i ajuts autonòmics i estatals  


Mesures autonòmiques

 

- Prestació econòmica de fins a 2.000€ per persones treballadores autònomes:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya posarà en marxa a partir de l’1 d’abril un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos. Cal acreditar les pèrdues econòmiques en el mes de març 2020 en comparació amb el mateix mes de 2019; o bé en comparació amb la mitjana de facturació mensual des de l’alta al RETA per autònoms amb antiguitat inferior a l’any.


L’ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.


Tramitació: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/Mesures Estatals

- Prestació extraordinària per cessament d’activitat:

Des del 14 de març i en el termini d’un mes o fins que finalitzi l’Estat d’Alarma, els autònoms (tant persones físiques com societaris) que hagin vist paralitzada la seva activitat o com a mínim minvada en un 75% la seva facturació, podran ésser beneficiaris d’aquesta prestació sempre que estiguessin d’alta al RETA durant mínim 12 mesos i en la data en què es va declarar l’Estat d’Alarma, així com al corrent dels pagaments amb la Seguretat Social. No caldrà cursar la baixa en Hisenda ni Seguretat Social per ésser beneficiari.

Estaran exempts de pagar les cotitzacions i a més rebran una prestació equivalent al 70% de la base reguladora (661€ amb la base de cotització mínima). Durarà un mes, prorrogable, i es cobrarà a mes vençut.


Tramitació: http://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad.html


- L’aïllament com a accident de treball:

Amb l’entrada del nou Reial Decret-llei, les persones treballadores autònomes en aïllament preventiu per coronavirus es consideraran en situació de baixa laboral per accident de treball i no per malaltia comuna. Això suposa un 15% més de prestació i el cobrament des del primer dia en comptes del quart.


Tramitació: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio


- Ajornament de deutes tributaris per PIMES i autònoms:

Es concedirà l’ajornament de deutes tributaris corresponents a IVA, IRPF i pagaments fraccionats de l’Impost de Societats, corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin com a termini de presentació i ingrés des del 12 de març i fins el 30 de maig de 2020. Queden excloses d’aquestes mesures les empreses que hagin tingut un volum d’operacions superior a 6.010.121,04€ en l’any 2019.


El termini d’ajornament serà de 6 mesos i no es meritaran interessos durant els 3 primers mesos d’aplaçament.


Tramitació: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Impuestos/Impuestos.shtml
NOTA: Tot i que es presenta pels procediments habituals, caldrà marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmica del Covid-19” a l’hora de presentar la sol·licitud.


- Flexibilització dels Expedients de regulació temporal d’Ocupació (ERTO):

Els terminis per als ERTOs s’agilitzaran i s’hauran de resoldre en, com a màxim set dies. Les empreses que vulguin aplicar-lo durant la crisi del coronavirus hauran de presentar un informe en què especifiquin les mesures que hagin perjudicat la seva activitat (alt grau d’absentisme que impedeixi la continuïtat de l’activitat empresarial com a conseqüència del coronavirus o paralització de la mateixa per risc greu i imminent de contagi). Es redueix de 15 a 7 dies el termini de consultes amb els representants dels treballadors o la comissió de representants.

Tots els treballadors afectats tindran dret a rebre la prestació d’atur, encara que no hagin cotitzat suficientment. El temps durant el quan hagin de rebre aquesta prestació no se’ls descomptarà. L’aplicació d’un ERTO exonerarà l’empresari de pagar les quotes a la Seguretat Social mentre duri l’expedient.


Tramitació: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio


- Línia d’avals de garanties públiques:

Els avals públics, de fins a 100.000€, es realitzaran a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i serviran tant per cobrir la renovació de préstecs existents com per aconseguir noves línies de finançament concedides per entitats bancàries per fer front als efectes negatius ocasionats pel coronavirus, ja sigui pel pagament de factures com per necessitats de material o tresoreria de les empreses.


Tramitació: https://www.ico.es/web/ico/sobre-ico


-----------

Enllaços d'interès i normativa completa:

-        RDLL 8/2020 de mesures urgents extraordinàries

-        RDLL 9/2020 de mesures complementàries en l'àmbit laboral

-        RDLL 10/2020 pel qual es regula el permís retribuït recuperable.

-        Llista oficial d'activitats essencials que no seran objecte d'aplicació del permís retribuït recuperable regulat en el nou Reial Decret Llei 10/2020.

Altres noticies

Entrevistem a Rincón QuiroRelax by Yol

A la nova secció Fes-nos Costat! Som els teus veïns i veïnes! de l'Informa't, podreu...
27-03-2024

Entrevistem a la Farmàcia i Ortopèdia Dèlia Pinin

Comença una nova secció a l'Informa't, on cada mes entrevistarem dos membres de...
15-03-2024

Sobre una convocatòria per sol·licitar parades vacants del Mercat setmanal

El passat 29 de gener la Junta de Govern Local va aprovar les bases reguladores i la convocatòria...
16-02-2024

Atreveix-te a descobrir Lliçà d'Amunt

Hi ha moltes maneres de gaudir del temps lliure al municipi, des de passejades per la natura a peu, en...
09-02-2024

Sorteig de quatre paneres de Nadal del comerç local i el mercat setmanal

Dins de la campanya de promoció del comerç local i el mercat setmanal on participen...
11-12-2023

Viu el Nadal a Lliçà d'Amunt

L'Ajuntament, les entitats locals, i enguany, els comerços locals, han organitzat un programa...
05-12-2023
Carrer d'Anselm Clav, 73
08186 Lli d'Amunt
93 841 52 25
Bústia informativa
Si vols rebre informació posa el teu e-mail
ok

NOTA LEGAL